retaz retaz

"Lacné letné a zimné   pneumatiky."

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Všeobecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.pneumatikyfekete.sk.

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 

 1. Prevádzkovateľom, predávajúcim, dodávateľom tovarov e-shopu je Ladislav Fekete – PNEUSERVIS, s miestom podnikania Krajná 25, 946 03 Kolárovo, IČO: 37196219, DIČ: 1020107913, IČ DPH: SK1020107913 zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Komárno, Číslo živnostenského registra: 401-11439.

 2. Adresa elektronickej pošty predávajúceho je info@pneumatikyfekete.sk. Telefónne číslo predávajúceho +421 905 323 375. Telefonicky možno kontaktovať predávajúceho v pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.pneumatikyfekete.sk.

 3. Prevádzkovateľ prevádzkuje elektronický obchod (e-shop) na stránke www.pneumatikyfekete.sk. Prostredníctvom tejto stránky/portálu má kupujúci možnosť prezerať si tovar v elektronickom obchode. Súčasne za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a za predpokladu akceptácie objednávky/návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim má táto osoba ako kupujúci možnosť zakúpiť si ním vybraný tovar. 

 4. Návštevníkom stránok prevádzkovateľa je každý užívateľ, náhodne alebo cielene prezerajúci si obsah web stránok prevádzkovateľa najmä za účelom zberu informácií o prevádzkovateľovi, jeho ponuke a cenách.

 5. Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a objedná si tovar prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, pričom nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

 6. Tovarom sa rozumejú pneumatiky (prípadne ďalší doplnkový tovar), ktorý predávajúci aktuálne ponúka na predaj kupujúcemu. Konkrétny druh tovaru, ktorého predaj je predmetom  príslušného záväzkového vzťahu, je vždy presne definovaný v Objednávke. Pneumatiky je potrebné montovať na motorové vozidla odborne vzdelanou a spôsobilou osobou. Predávajúci na požiadanie kupujúcemu v závislosti od miesta jeho bydliska odporučí vhodný pneuservis, alebo inú osobu, ktorá tovar kupujúcemu správne namontuje. Predávajúci ochotne na požiadanie poradí kupujúcemu aj vhodný typ pneumatiky pre jeho motorové vozidlo. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že nesprávnou montážou, alebo nesprávnym výberom pneumatiky, môže dôjsť k ohrozeniu majetku, života a zdravia.

 7. Cenník znamená aktuálny cenník tovaru.

 8. Zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť za tovar kúpnu cenu. Zmluva je uzatvorená v okamihu akceptácie Objednávky zo strany predávajúceho. Pričom predávajúci o tejto skutočnosti kupujúcemu zasiela potvrdenie vo forme vyobrazenia v e-shope a súčasne zaslaním emailu na emailovú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári. Od momentu akceptácie objednávky sú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim vo veci nákupu a predaja tovarov upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 9. Objednávka je výberom konkrétnych tovarov kupujúcim z ponuky predávajúceho prezentovanej na e-shopu, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára kupujúcim a potvrdením tohto výberu jeho zaslaním predávajúcemu prostredníctvom e-shopu. Objednávka sa pokladá za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. K zaslaniu výberu dochádza kliknutím na modré tlačidlo s označením „objednať s povinnosťou platby“ po vyplnení objednávkového formulára.

Článok II.

Kúpna cena  

 

 1. Všetky uvádzané ceny tovarov sú konečné vrátane 20 % DPH.

 2. K cenám tovaru sa pripočíta platba za niektoré spôsoby doručenia objednaného tovaru, ak takúto možnosť kupujúci zvolí.

 3. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu zaslaním objednávky.

 

Článok III.

Objednanie tovaru

 

 1. Objednávka vzniká výberom tovarov kupujúcim, potvrdením procesu objednávania v e-shope, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára a následným kliknutím na modré tlačidlo s označením „objednať s povinnosťou platby“. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné správne vyplniť požadované údaje v objednávacom formulári a zvoliť si možnosti dodania tovaru a spôsob platby za objednaný tovar.

 2. Na zaslanie objednávky je potrebné, aby sa kupujúci oboznámil so znením všeobecných obchodných podmienok a súhlas s ich znením potvrdil pred odoslaním objednávky.

 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, v zmysle zákona a týchto všeobecných obchodných podmienok.

 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný sumár objednávky na stránke e-shopu, ktorý obsahuje slovné spojenie „Ďakujeme, Vaša objednávka bola prijatá“, ďalej obsahuje: podrobnosti o objednávke, informácie o zákazníkovi, fakturačnú adresu a adresu pre doručenie. Potvrdenie objednávky a vznik kúpnej zmluvy je oznámený kupujúcemu aj zaslaním emailu na emailovú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári.

 5. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť poskytnutých údajov.

 6. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru, prípadne aj nákladov za doručenie tovaru.

 7. Každá objednávka musí obsahovať:

  • meno kupujúceho,

  • poštovú adresu pre doručenie tovaru,

  • telefónne číslo a email kupujúceho,

  • počet kusov každej položky tovaru,

  • spôsob úhrady za tovar,

  • spôsob dodania, resp. prevzatia tovaru.

 

 

Článok IV.

Platobné podmienky a forma úhrady.

 

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 2. Predávajúci ponúka kupujúcemu niekoľko foriem úhrady kúpnej ceny objednaného tovaru, ktoré si môže kupujúci zvoliť pred zaslaním objednávky:

  1. Dobierka,

  2. Bezhotovostný prevod na bankový účet predávajúceho 210857395/0900, IBAN: SK 24 0900 0000 0002 1085 7395

  3. Platba v hotovosti pri osobnom prevzatí na predajni.

 3. Ak kupujúci zaplatí za tovar vo forme dobierky, uhradí celú kúpnu cenu tovaru a náklady na jeho dodanie pri prevzatí tovaru od doručovateľa, tomuto doručovateľovi.

 4. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný uhradiť celú kúpnu cenu tovaru a náklady na jeho dodanie do 4 dní odo dňa zaslania a potvrdenia objednávky.

 5. Kupujúci môže zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v mieste podnikania predávajúceho pri osobnom prevzatí tovaru.

 6. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. V. týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

Článok V.

Dodacie podmienky a Čas doručenia

 

 1. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra, návod, písomné vyhotovenie zmluvy, ako i ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.

 2. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v kúpnej zmluve, ibaže si kupujúci zvolil vyzdvihnutie tovaru v mieste podnikania predávajúceho ako formu platby a dodania tovaru.

 3. V takomto prípade si presný dátum a čas vyzdvihnutia tovaru v mieste podnikania predávajúceho predávajúci a kupujúci dohodnú v objednávke. Potom platí, že kupujúci si prevezme tovar v dojednaný dátum a čas +/- 1 hodina. Predávajúci a kupujúci sa však môžu dohodnúť, že na presnom dátume a čase sa dohodnú telefonicky do 6 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 4. Ak si kupujúci nezvolí osobný odber tovaru v mieste podnikania predávajúceho, ale si zvolí možnosť dopravy tovaru do miesta ním zvoleného (z pravidla trvalý pobyt kupujúceho), predávajúci realizuje dopravu tovaru ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty alebo Kuriérskou službou Geis do troch dní odo dňa potvrdenia objednávky. Pri platbe vopred na bankový účet, na základe zálohovej faktúry alebo pri platbe na dobierku si kupujúci účtuje úhradu za prepravné služby vo výške 2€ za každý prepravený kus tovaru.

 5. V prípade, ak bude tovar doručený kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej služby na miesto určené v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne a podpísať potvrdenie o prevzatí dobierky alebo protokol o doručení a odovzdaní tovaru doručovateľovi alebo iný obdobný dokument vyjadrujúci tieto skutočnosti.

 6. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky (kúpnej zmluve) a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim.

 7. Kupujúci pri prevzatí tovaru svojím podpisom protokolu o doručení a odovzdaní tovaru potvrdzuje prevzatie objednaného tovaru.

 

Článok VI.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

 

Článok VII.

Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

 

1. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona a ochrane spotrebiteľa v platnom znení a ďalších právnych predpisov. Tejto zodpovednosti sa predávajúci zbaví, ak si kupujúci neuplatní vady bez zbytočného odkladu po tom, ako mohol tieto vady zistiť.

2. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

- osobne v predajni predávajúceho predložením tovaru, dokladu o kúpe, a originálom záručného listu

- odoslaním tovaru spolu s dokladom o kúpe a originálom záručného listu na adresu Krajná 25, 946 03 Kolárovo.

4. K reklamovanému tovaru podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje.

5. Predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, ak kupujúci tovar reklamoval v mieste podnikania predávajúceho. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.

6. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Predávajúci zabezpečuje odborné posúdenie každej reklamácie tovaru, ku ktorej došlo do 12tich mesiacov od kúpy tovaru, ibaže by ju sám predávajúci uznal bez potreby odborného posúdenia. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

7. Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a ďalšími právnymi predpismi.

8. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru alebo zamietnutím reklamácie.

9. Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 3 € za každý deň uskladnenia počnúc prvým dňom, ktorý nasleduje po márnom uplynutí lehoty v písomnej výzve adresovanej kupujúcemu na prevzatie tovaru.

10. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, spotrebiteľ môže zaslať výrobok na odborné posúdenie spoločnosti CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, prípadne výrobcovi konkrétneho tovaru. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy  do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota je zachovaná, ak kupujúci v posledný deň tejto lehoty zašle odstúpenie od zmluvy adresované predávajúcemu na poštovú prepravu.

 2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Podoba nevyplneného formulára určeného na odstúpenie od zmluvy je prílohou č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať predávajúcemu aj tovar alebo ho odovzdať predávajúcemu.

 3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar, vrátane hodnoty za najlacnejší bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru.

 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 5. Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastnosti tovaru.

 6. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy pred začatím plynutia lehoty kupujúceho na odstúpenie od zmluvy, t.j. pred zaplatením kúpnej ceny tovaru. Predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť :

  1. V prípade ak kupujúci neuhradí cenu objednaných tovarov a ich doručenia ani do 5 dní odo dňa ich objednania a kupujúci zvolil v objednávke formu platby prevodom na účet, alebo

  2. Ak kupujúci zvolil v objednávke formu platby a prevzatia tovaru osobný odber a kupujúci si od predávajúceho objednaný tovar neprevezme v dohodnutý deň a hodinu alebo ani do 7 dní odo dňa objednávky.

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho zašle predávajúci kupujúcemu odstúpenie od zmluvy na jeho email, ktorý uviedol v objednávke.

 

 

Článok IX.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

 1. Za zmluvné strany sa pokladajú predávajúci a kupujúci.

 

Kupujúci:

  1. je povinný prevziať objednaný tovar,

  2. je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak tak bolo dohodnuté v kúpnej zmluve

  3. má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami,

  4. má ďalšie práva a povinnosti v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok a platných právnych predpisov (odstúpenie od zmluvy, rýchle a zákonné vybavenie reklamácie, atď.)

 

Predávajúci:

 1. je povinný dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve, v dohodnutom termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobilom potrebným na jeho uchovávanie a ochranu,

 2. je povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru,

 3. má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar,

 4. je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, a to napríklad kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“,

 5. je povinný pri predaji informovať kupujúceho o vlastnostiach predávaného výrobku, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.

 

Článok X.

Ochrana osobný údajov

 

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a kupujúci ich uvedením v objednávkovom formulári súhlasí s ich spracovaním a uchovaním.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje : titul, meno, priezvisko, adresa doručenia, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 

 1. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

 2. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

 3. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s nimi.

 4. Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra I.

 5. Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú zo všeobecných obchodných podmienok, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.

 6. Všeobecné obchodné podmienky vrátane reklamačných podmienok sú zverejnené na internetovej stránke http://www.pneumatikyfekete.sk/.

 7. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Tieto obchodné podmienky boli doručené kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky do emailovej schránky kupujúceho a v tlačenej podobe spolu s tovarom.

 8. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č.40/1964 Zb., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z. a ďalších právnych predpisov.

 

Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vypíšte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

Ladislav Fekete – PNEUSERVIS

Krajná 25

946 03 Kolárovo

tel.č.: +421 905 323 375

e-mail: info@pneumatikyfekete.sk

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

 

Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*: (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

Dátum:

 

 • nehodiace prečiarknuť